Özel Nurtopu Anaokulu değerler eğitimi müfredatımız İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Değerler Eğitimi Yönergesine uygun olarak yürütülmektedir.

MEB Değerler Eğitimi

a. Öğrencilere; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak,

b. Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak,

c. Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, kendisi,ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu vatandaşlar olarak yetiştirmek,

d. Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları arama alışkanlığı kazandırmak,

e. Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak beden ve ruh sağlığının yanı sıra ailesinin ve toplumun sağlığını korumak için bilimsel süreçlere ve ahlakî değerlere uygun olarak karar verme alışkanlığını kazandırmak,

f. Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, plânlı çalışma alışkanlığına ve eleştirel bakış açısına sahip, estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak,

g. Öğrencilerin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilecek yapıda bireyler olarak yetiştirilmesini sağlamak,

h.Öğrencilerin kişisel, toplumsal tüm kaynakları ve zamanlarını etkin, yerinde ve verimli kullanmalarını sağlamak,

ı. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olmak,

i. Öğrencilere okuma zevk ve alışkanlığı kazandırmak,

j. Öğrencilere Türk dilini sevdirerek, dilimizdeki yozlaşmaların önüne geçilmesini sağlamak,

k.Her öğrencinin biricik ve tek olmasını, bu tek ve biriciklerin çoklar olabilmesini ve okullarımızı çoklar içinde özel olmayı sağlayan bir yaşam merkezi durumuna getirmeyi ağlamak,

l. Öğrencilerimizin millî, manevî ve evrensel değerleri hayata geçirmelerini sağlayarak toplumsal dayanışma ve bütünleşmeye katkı sağlamak,

m. Değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasındaki önemli görevi yerine getirerek artan ve değişen risk ve tehditlerden bireysel ve toplumsal korunmayı sağlamayı amaçlamaktadır.

Değerler Eğitimi

Bu kapsamda; Değerler eğitimi; ahlaki, kültürel, ruhsal, toplumsal ve bireysel alana ilişkin uygun duyarlılık geliştirmeyi ve bunları içselleştirmeyi içerir. Toplumsal ve insani değerler insan yaşamının en önemli yanını oluşturur. Sevgi, cesaret, dostluk, yardımlaşma, temizlik, saygı, doğruluk, nezaket ve benzerleri önem verilen toplumsal değerlerdir.

Değerler toplum için önemlidir, değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde değerlidir. Değerler sadece günlük eylem ve davranışlarımıza rehberlik eden ilke ve ölçütler olmaları bakımından değil, genel yaşam tarzımızı ve yönünü etkileme, belirleme açısından da önemlidir. Bu belirleme, seçeceğimiz meslekten, ülkesi veya insanlık için özveride bulunmaya, nasıl bir anne veya baba olacağımıza kadar geniş ve önemli bir alanı kapsar.

Erken çocukluk döneminde değerlerin kazandırılması çok önemlidir. Bunu kazandıracak birim ise, ailedir. Ancak, çocuğun anne-babasının yanında geçirdiği sürenin gittikçe azalması, boşanma olaylarının modern toplumlarda yüksek oluşu, yoksulluk gibi belli başlı toplumsal nedenler ailenin değerler eğitiminde yetersiz kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle, değer eğitimi okul öncesi eğitimin önemli hedefleri arasında yer almalıdır.

Değerler eğitimimizin hedefi, değerler oluşturmak ve değerlerini davranış haline getiren bireyler yetiştirmek. Değerler anlatmakla veya tanımlamakla elde edilemezler. Doğrudan yaşanmalı, içselleştirilmeli ve onlara ilişkin duygularla verilmelidir. Değerler yaşanılarak bir kimlik kişilik boyutu haline gelir. Değer eğitiminin ön koşulu ise, çocuğa özgür iradesini kullanacak ortam hazırlamaktır. Dayatma, baskı ve koşullandırma ile yapılan eğitim çocuğun kendinden çok başkalarının isteklerini gerçekleştirme işlevine sahip olur.

Erken çocukluk döneminde çocuk; varsayılmak, saygı duyulmak, öğrenmek ve araştırmak, özgürlük, mutlu olmak, güven vb. ilişkiler ister. Bu isteklerin üzerine bina edilirse değer eğitimi kişilik oluşturma eğitimine dönüşür.

Değerler eğitiminde model olmak, değerleri yaşayarak kazanmak çok önemlidir. Öğretmenin kişiliği, model olma özelliği, bu çerçevede belirleyici bir özelliğe sahiptir. Eğer çocuğun doğru olmasını, empati kazanmasını ve sorumluluk sahibi olmasını istiyorsanız bu değerleri güçlendirmeniz gerekir.

Örneğin; çocuğun nazik konuşmasını ve diğer kişilere saygı duymasını istiyorsak, sinirlerimiz gergin olduğu zamanlarda bile karşımızdaki kişilerle nazikçe konuşmalıyız. Çocuğun eşyalara değer vermesi, bizim kendi eşyalarımıza gösterdiğimiz ilgiye bağlıdır. Değerler, genç kuşaklara ancak örneklenerek aktarılabilir.

Örnek ;

Değer Konusu: Sabır

Etkinlik Adı: Çiçek dikiyorum

Amaç: Sabırlı olmaya ilişkin deneyim kazanmalarını sağlamak

Materyal: Yeterli sayıda çiçek soğanı, toprak saksı, su, etiket, kalem.

Uygulama: Çocuklara “Kendinizin yetiştireceği bir çiçeğiniz olmasını ister misiniz?” diye sorulur.

Çocuklarla beraber zemine bir örtü serilir. Daire olunur ve çocuklara çiçek soğanları, saksıları ve topraklar gösterilir. Çocukların her biri için bir soğan ve saksının olduğu ve yardımımızla sırayla bu soğanları ekeceğimizi belirtiriz.

İlk soğanı öğretmen sınıf için eker ve üzerine etiket yapıştırır. Çocuklara sabırlı olmalarını söyler ve sırayla her çocuğun soğanını ekmesi için yardımcı olur.

Sonra çocukların adlarının yazılı olduğu etiketleri saksılara yapıştırır. Soğanların ekimi sırasında çocuklarla sohbet edilir. ”Bu soğanın çiçek haline gelebilmesi için başka neye ihtiyacı var? , “Çiçekler sizce ne zaman açabilir?”, “Ne kadar süre sabırla beklememiz gerekiyor?” gibi sorular sorulabilir.

Soğanları ekme işlemi tamamlandıktan sonra çocuklarla birlikte sınıfın uygun bir köşesine çiçekler yerleştirilir. Çiçeklerin sulanma zamanları çocuklara hatırlatılır. Sulama işlemi için çocuklara sırayla görev verilir.

Çiçeğin ne zaman açacağını soran çocuklara sabırlı olmalarını ve biraz daha beklemeleri gerektiği hatırlatılabilir.

(Bu işlemler yapılırken, doğaçlama hikayelerde anlatılabilir.)

Değerler Eğitimi

Okulumuzda uygulanan değerler eğitiminin ilke, usul ve esasları;

1. Değer Kazandırma Uygulama İlkeleri ve Etkinlikleri belirlenirken 2010/53 sayılı İlk Ders Genelgesi ve bu genelgede belirtilen faaliyet örneklerine öncelik verilecektir.

2. Okul öncesi görevli öğretmenlerimiz, rehber öğretmenler ile eğitim yöneticilerimizin rehberliği ve desteğiyle ders içi ve ders dışında, etkinliklerden de yararlanarak değerler eğitimine yönelik faaliyetler gerçekleştireceklerdir

3. Değerler Eğitimi konusunda basın yoluyla kamuya bilgi verilir.

4. 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ile öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi, ilgi, yetenek ve öğrenim seviyeleri etkinliklerde dikkate alınacaktır.

5. Okullarda oluşturulan Değerler Eğitimi Okul/Kurum Yürütme Kurulu uygulamada yönetim ve organizasyon görevini üstlenecektir.

6. Uygulamada diğer bütün öğretmenler eşit derecede sorumluluk sahibi olacaktır.

7. Dönemde iki olmak üzere eğitim-öğretim yılında toplam dört değer, çeşitli etkinliklerle öğrencilere ve ailelere verilerek bunların davranış hâline getirilmesi, devam eden aylarda da önceki değerlerin pekişmesi için tekrarlar yapılması sağlanacaktır.

8. Belirlenen değer konusunda öncelikle veliler mektup, seminer veya toplantılarla bilgilendirilecektir.

9. Ele alınan değer okulweb sitesinde, çeşitli kitle iletişim araçlarında uygulama örnekleri ve fotoğraflarla yayınlanacak, velilerin desteği sağlanacaktır.

10. Değerler konusunda ARGE birimi tarafından hazırlanan ön test ve son testler okullarda belirlenen örneklem gruplar üzerinde uygulanacak ve sonuçlar değerlendirilecektir.

12. Değerler konusunda olumlu gelişmeler gösteren, yaşıtlarına örnek olan öğrenci veya sınıflar okul yönetimi tarafından sosyal ödülle ( alkış, teşekkür, övgü vb.) ödüllendirilecek, yıl içindeki görevlerde (23 Nisan’da temsilî olarak göreve gelme gibi) bu öğrencilere öncelik verilecektir.

13. 2003 yılından itibaren geliştirilen öğretim programlarına yansıtılan kültürel ve evrensel değerlerimiz sınıf veya branş öğretmenleri tarafından ders konuları anlatılırken geçiştirilmeyecek, üzerinde titizlikle durulacak, değerler eğitimi ile ilişkilendirilecektir.

14. İşlenecek değerler aşağıdaki gibidir. Değerlerin hangi tarihte ve ne tür etkinliklerle uygulanacağı hazırlanacak bir çalışma takvimi ile okul/kurumlara iletilecektir.

15. Değerler Eğitimi İl Yürütme Komisyonu değerleri ve değerlerin işleniş sırasını değiştirme yetkisine sahiptir.

ÖZEL NURTOPU ANAOKULUMUZDA MÜFREDAT DAHİLİNDE ÇOCUKLARIMIZA DEĞERLER EĞİTİMİ KAPSAMINDA KAZANDIRILMAYA ÇALIŞILAN DEĞERLERLERİMİZDEN BAZILARI

Sevgi,
Sorumluluk,
Saygı,
Hoşgörü
Duyarlılık,
Özgüven,
Empati,
Adil olma,
Cesaret, liderlik
Nazik olmak,
Dostluk,
Yardımlaşma, dayanışma,
Temizlik,
Doğruluk, dürüstlük
Aile birliğine önem verme,
Bağımsız ve özgür düşünebilme,
İyimserlik,
Estetik duyguların geliştirilmesi,
Misafirperverlik,
Vatanseverlik
İyilik yapmak,
Çalışkanlık,
Paylaşımcı olmak,
Şefkat - merhamet,
Selamlaşma,
Alçakgönüllülük,
Kültürel mirasa sahip çıkma,
Fedakârlık.
Beylikdüzü Yaz Okulu

Yaz Okulu

Beylikdüzü Yaz Okulu faaliyetlerimiz hakkında detaylı bilgi için tıklayınız!